Kurz - Logopedický asistent

Organizátor:           Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:         21. – 22. 10. 2017, 11. – 12. 11. 2017 a 9. 12. 2017

Lektorky:                PhDr. Petra Bendová, Ph.D., Mgr. Bc. Miluše Urbanová Ph.D.,

                             Mgr. Jana Venclová                                                                                              

Místo konání:        Dům zdraví, 28. října, č.p. 415, Nové Město nad Metují

Rozsah výuky:        44 hodin výuky, 20 hodin praxe

Cena kurzu:            4 800,- Kč, lze hradit ze šablon      

Program je akreditován MŠMT

 

Vzdělávací cíl programu:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které je budou opravňovat k výkonu práce/praxe   na pozici logopedického asistenta.

Úspěšní absolventi kurzu získají:

 • přehled o obsahu a pojetí primární logopedické prevence;
 • kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované
  v rámci školních vzdělávacích programů;
 • povědomí o pěstování kultury mluvního projevu;
 • schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat;
 • znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální;
 • takové dovednosti, aby byli schopni působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku;
 • způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  (pozn. mj. budou frekventanti seznámeni i s nejčastějšími odchylkami
  ve vývoji artikulace);
 • schopnost orientovat se v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti;
 • schopnost využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními;
 • schopnost  poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům
  ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti
  a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.

Podmínkou pro úspěšné ukončení je:

 • 90% účast na kurzu (tj. absolvování minimálně 40 vyučovacích hodin v plném rozsahu);
 • absolvování 20 hodin přímé pedagogické praxe, předložení potvrzení
  o vykonané pedagogické praxi;
 • zpracování záznamů z pedagogické praxe a jejich předložení při ukončení studia;
 • zpracování a předložení kazuistiky.

Úspěšný absolvent kurzu získá osvědčení o účasti na vzdělávací akci v rámci DVPP s akreditací MŠMT ČR, tj. je mu vydáno osvědčení, které ho opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na  prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

 

Přihláška na kurz Logopedický asistent

 

Jste zde: Domů Logopedický asistent