Pozvánka na školení - V krajině slov a hlásek

loga

Školení - v krajině slov a hlásek (fonematické uvědomování dle Elkonina)

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 13. 2. 2015, od 9,00 – 16,00 hodin                    

Místo konání:  Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která sídlí

                        v Komenského ulici v čísle popisném 30

Projekt:           Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ,

                       registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Program je určen pro děti od pěti do šesti let, ideální je pro děti před započetím školní docházky. Děti nejen získávají znalosti o jazyku, ale také dovednosti, které později využijí ve škole, jsou pozornější, soustředěnější, vnímavější, jsou více motivované pro učení, mají rozvinutý jazykový cit, lépe komunikují navzájem i s dospělým.
Tato metodika je zvláště vhodná jako stimulační program pro mateřské školy. Je přímo zaměřená na věkově specifické schopnosti a působí preventivně proti možným těžkostem, které se mohou u dětí se zahájením školní docházky objevit.

Je určen pro děti:

 • s odkladem školní docházky
 • rizikovým dětem z hlediska SPU (specifických poruch učení)
 • dětem, které mají vadu řeči
 • pro děti dyslalické (vadná výslovnost)

Přínos: program rozvíjí:

 • jazykové vědomí
 • poskytuje model správné výslovnosti
 • buduje předčtenářské dovedností: fonematický sluch a fonematické uvědomění (schopnost určení první hlásky ve slově, slabičná nebo hlásková analýza a syntéza)
 • rozvíjí jazykový cit (schopnost dítěte více či méně přesně zvládat gramatická pravidla bez jejich teoretického osvojení, morfologie – tvarosloví, syntax – skladba vět)

Děti získají znalosti o jazyku, ale hlavně dovednosti, které využijí ve škole:

 • kooperativnost: práce ve dvojicích i ve skupinách, nacházejí společná řešení, vzájemně si pomáhají
 • při hodnocení zvlášť hodnotíme spolupráci a zvlášť správné vyřešení úkolu
 • děti se učí pozitivně kritizovat a přijímat kritiku
 • komunikace s dospělým, dětmi
 • motivace pro školní práci
 • rozvoj osobnosti dítěte: pozornosti, soustředění, vnímání, sebekontroly, samostatnosti, kritického myšlení

Cílem je:

 • aby dítě získalo představu o slově jako formě, která nese význam a umělo se orientovat v hláskové struktuře slova

 

 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY